КАТАЛОГ

Информационният каталог има за цел да представи маршрута „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“ в неговата цялост.  Той включва основни обекти, свързани с Римския лимес , в т.ч. информация за фестивали, свързани с римската антична история, второстепенни обекти и обекти с потенциал, в т.ч. музеи, както и развити туристически дестинации, регионални/местни исторически музеи и други туристически забележителности от природното и културно-историческото наследство.